Správa o činnosti miestneho kontrolóra za rok 2014