Správa o výsledkoch kontrol miestneho kontrolóra (obdobie august – september 2015)