Správa o výsledku inventarizácie majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava-Vajnory k 31.12.2014