Žiadosť o predbežné stanovisko k žiadosti manželov p. Horvátha Martina a p. Horváthovú Juditu, bytom Kúpeľná 7, 811 02 Bratislava k umiestneniu vodomernej šachty a skrinky merania odberu elektrickej energie