protokol_o_vysledkoch_prerokovania_spravy_o_doterajsom_hospodareni_a_o_urceni_zasad_na_vyhotovenie_programu_starostlivosti_o_lesy_pre_lc_ostatne_subjekty_bratislava_na_obdobie_rokov_2016_-_2025.pdf