Informácie pre verejnosť k zámeru navrhovanej činnosti: „Logistické a výrobné haly Tanieriky“

Date of Publication: 
Thursday, 4. July 2019

Informácia verejnosti

 

Mestská časť Bratislava–Vajnory podľa § 23 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie  a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „zákon o posudzovaní“/ ako dotknutá obec  informuje verejnosť  o adrese, na ktorú možno predkladať stanoviská verejnosti, ktorá je
Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie,
Úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie,
Hurbanova 21, 903 01 Senec.
Zároveň oznamujeme verejnosti, že zámer navrhovanej činnosti: „Logistické a výrobné haly Tanieriky“ je zverejnené na  web stránke:  http://www.minv.sk/?uradna-tabula-20 a zároveň je možné do zámeru nahliadnuť a podávať pripomienky na Okresnom úrade Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie, Hurbanova 21, 903 01 Senec v stránkové dni.
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanoviská najmenej po dobu 21 dní od zverejnenia informácie o jeho doručení. 
Dotknutou obcou je Mestská časť Bratislava-Vajnory
Navrhovateľom zámeru je RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV BRATISLAVSKÁ ARCIDIECÉZA, zastúpená spoločnosťou Príbelský&Partners s.r.o.