Návrh VZN o dodržiavaní čistoty a poriadku na území Mestskej časti Bratislava- Vajnory

Date of Publication: 
Tuesday, 3. September 2019