Komisia výstavby, územného plánovania, dopravy a životného prostredia

Predseda:

Stanislav Uhlár

 

Členovia komisie

Juraj Zeman

Róbert Vajda

Marián Pokrivčák

František Slezák

Matúš Gondek

Ľubomír Lapšanský

Jakub Jakubáč

Peter Belobrad

 

Náplň činností komisie:

• Vyjadruje sa k investičným návrhom fyzických a právnických osôb, ako aj k vlastným investičným zámerom mč

• Podieľa sa na vyjadrovaní k územnoplánovacím podkladom a k návrhom územnoplánovacej dokumentácii na všetkých stupňoch týkajúcich sa mč,

• Vyjadruje sa ku koncepčným otázkam rozvoja dopravných systémov a mobility v mč

• Zaujíma stanovisko k činnosti v oblasti správy a údržby ciest v mč

• Vyjadruje sa k  návrhom v oblasti ochrany a tvorby všetkých zložiek životného prostredia

• Navrhuje opatrenia na ochranu a tvorbu žp

• Vyjadruje sa k procesom EIA a SEA týkajúcich sa mč

Section: