Hlasovanie za overovateľov, návrhovú komisiu, volebnú a mandátovú komisiu