Návrh na prijatie kontokorentného úveru za účelom financovania časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtového hospodárenia mestskej časti