Informácia o vývoji pohľadávok a záväzkov mestskej časti Bratislava-Vajnory k 31.12.2014