Správa o činnosti miestneho kontrolóra za I. polrok 2015