Návrh na schválenie predĺženia nájmu pozemku na Vajnorských jazerá ch, parc. č. 2020/1 a 2020/2 pre Ing. Juraja Blažíčka, bytom Haburská 1, 821 04 Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa