Návrh na schválenie predĺženia nájmu pozemku na Vajnorských jazerách, parc. č. 2 919/2 a 2919/4 pre Alexeja Orviského, bytom Ivana Bukovčana 14, 841 08 Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa