Návrh na schválenie predĺženia nájmu pozemku pod PNS na Roľníckej ulici, parc. č. 2697/3 pre s poločnosť Mediapress Bratislava, spol. s.r.o., so sídlom Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa