Návrh na schválenie predĺženia nájmu vodnej plochy na Va jnorských jazerách za účelom výkonu rybárstva, parc č. 2901/1 pre spoločnosť Slovenský rybársky zväz, so sídlom Závadská 18, 831 06 Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa