Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na I. polrok 2016