Návrh na schválenie predĺženia nájmu pozemku zastavaného stavbou – „Predajňa potravín TERNO“ pre spoločnosť Terno real estate s.r.o. ako prípad hodný osobitného zreteľa