Vajnorský dotazník

Primárne karty

Milí Vajnoráci,

dovoľujeme si Vás požiadať o 10 minút Vášho času pre vyplnenie dotazníka určeného občanom s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava – Vajnory.

Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Vajnory sa zapojil do národného projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy v rámci ktorého implementuje model CAF (Common Assessment Framework – Spoločný rámec hodnotenia). Účelom modelu CAF je viesť verejné organizácie k dosiahnutiu najlepších možných výsledkov pomocou jednoduchého, prístupného a ľahko použiteľného konceptu hodnotenia.

Jedným z nástrojov, prostredníctvom ktorého chceme získať Váš názor na dôležité otázky v oblasti spokojnosti občanov s fungovaním správy obce je aj dotazník, ktorý si Vám dovoľujeme predložiť.

Výsledky dotazníka poslúžia ako podklad pre ďalšie zlepšovanie fungovania úradu, komunikáciu s verejnosťou ako aj prezentáciu mestskej časti navonok. 

Vyplnený dotazník v tlačenej verzii môžete odovzdať do schránky nachádzajúcej sa pred budovou MÚ, alebo Vás prosíme o spätné odoslanie vyplneného dotazníka poštou na adresu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Vajnory, Roľnícka 109, 831 07 Bratislava.
Pre vyplnenie online verzie dotazníka, prosím navštívte webovú stránku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Vajnory.

Účasť na vyplnení dotazníka je dobrovoľná. Všetky poskytované informácie sú anonymné a nie je možné Vás stotožniť s konkrétnymi získanými odpoveďami. Vyhodnotenie dotazníka bude zverejnené na webovej stránke MÚ. 

Dotazníkový zber bude prebiehať do 20.05.2022. 
 
Vyplnením dotazníka zároveň prehlasujete, že dotazník vyplníte iba raz.

Ďakujeme za Váš čas, vážime si Vašej spätnej väzby a ochoty pri vypĺňaní dotazníka.

CAF tím mestskej časti Bratislava – Vajnory.

(Vyberte Vašu odpoveď na uvedenej stupnici: 1 – úplne vystihuje, 5 – vôbec nevystihuje)
(Vyberte Vašu odpoveď na uvedenej stupnici: 1 – veľmi páči, 5 – vôbec nepáči)
(Vyberte najviac tri znaky.)
(Vyberte najviac tri možnosti.)
(Vyberte ľubovoľný počet možností.)
(Vyberte Vašu odpoveď na uvedenej stupnici: 1 – veľmi spokojný, 5 – veľmi nespokojný)
(Vyberte Vašu odpoveď na uvedenej stupnici: 1 – úplne zapájaný, 5 – vôbec nezapájaný)
(Vyberte Vašu odpoveď na uvedenej stupnici: 1 – úplne súhlasím, 5 – vôbec nesúhlasím)
(Vyberte Vašu odpoveď na uvedenej stupnici: 1 – veľmi spokojný, 5 – veľmi nespokojný)
(Vyberte Vašu odpoveď na uvedenej stupnici: 1 – veľmi spokojný, 5 – veľmi nespokojný)
(Vyberte Vašu odpoveď na uvedenej stupnici: 1 – veľmi spokojný, 5 – veľmi nespokojný)
(Vyberte Vašu odpoveď na uvedenej stupnici: 1 – úplne vyhovujúce, 5 – úplne nevyhovujúce)