Komisia finančná a správy majetku

Predseda:

Katarína Pokrivčáková

 

Členovia komisie

Jana Besedová

Soňa Molnárová

Juraj Zeman

Peter Bielik

Ľubomír Krištofič

Ján Mihálik

Marek Mrva

Jozef Škultéty

Martin Tvrdoň

 

Náplň činností komisie:

• dáva odporúčanie k návrhu rozpočtu mestskej časti, k jeho zmenám a doplnkom, podieľa sa na kontrole jeho čerpania

• dáva odporúčanie k návrhu záverečného účtu

• dáva odporúčanie k výške nájmu a cene predávaného majetku

• dáva odporúčanie k zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti a majetkom jej zvereným do správy hlavným mestom

• dáva odporúčanie k návrhom na zavedenie alebo zrušenie miestnej dane, poplatku

• dáva odporúčanie pred rozhodnutím o prijatí úveru alebo pôžičky

• posudzuje návrhy na účasť mestskej časti v obchodných spoločnostiach

• vyjadruje sa k návrhom na odpredaj a prenájom nehnuteľného majetku mestskej časti a majetku zvereného do správy mestskej časti hlavným mestom SR Bratislavou

• v rámci svojej pôsobnosti aktívne spolupracuje s ostatnými komisiami MZ a zložkami organizovanými v obci

Sekcia: