Komisia pre ochranu verejného záujmu a nezlučiteľnosť funkcií

Predseda:

Soňa Molnárová

 

Členovia komisie

Juraj Ondruška

Róbert Vajda

 

Náplň činností komisie:

• v zmysle čl. 7 ods. 1 a nasl. ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov 7 (ďalej len „ústavný zákon“) sú starosta mestskej časti (čl. 2 ods. 1 písm. o) ústavného zákona) a poslanci miestneho zastupiteľstva mestskej časti (čl. 2 ods. 1 písm. q) ústavného zákona) povinní do 30 dní odo dňa, keď sa ujali výkonu verejnej funkcie a počas jej výkonu vždy do 30. apríla každého kalendárneho roka podať písomné oznámenie za predchádzajúci rok, v ktorom uvedú skutočnosti vymedzené v čl. 7 ods. 1 písm. a) až f) ústavného zákona.

• komisia prijíma písomné oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa čl. 7 ods. 1 a 2 zákona č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov za predchádzajúci rok od starostu a poslancov mestskej časti

• komisia poskytuje informácie o podaných oznámeniach každej osobe spôsobom a v rozsahu ustanovenom zákonom o slobodnom prístupe k informáciám (čl. 7 ods. 7)

• požaduje od starostu a poslanca vysvetlenie, ak komisia bude mať pochybnosti o úplnosti alebo pravdivosti podaného oznámenia (čl. 7 ods. 6)

• dáva podnet na začatie konania podľa osobitného predpisu (čl. 7 ods. 6)

Sekcia: