Komisia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva

Predseda:

Soňa Molnárová

 

Členovia komisie

Jana Besedová

Martina Reháková

Tibor Kráľ

Andrea Vajdová

Marcela Virágová

Ján Krištofič

Jana Grebečiová

Mária Horváthová

Iveta Izakovičová

 

Náplň činností komisie:

• sleduje a rieši sociálnu problematiku občanov mestskej časti – osamelých, starých a chorých občanov so zameraním odkázanosť sociálnych služieb

• vyjadruje sa sociálnej problematike občanov, ktorí sa ocitli v náhlej sociálnej/ finančnej núdzi

• rieši stanoviská k žiadostiam o poskytnutie finančného príspevku sociálne odkázaným občanom 5

• nápomocná pri organizovaní činnosti klubu dôchodcov

• informuje sa o výsledkoch testovania žiakov 9-ročníka, k výsledkom zápisu žiakov do ZŠ a prijímaniu detí do MŠ

• členovia komisie aktívne pracujú v radách škôl pri ZŠ a MŠ a podieľajú na riešení aktuálnych úloh ZŠ a MŠ

• schvaľuje povinne predkladané školské dokumenty

• rieši otázky charitatívnych organizácií

• prijíma stanoviská k materiálom predkladaným na rokovanie miestnej rady a miestneho zastupiteľstva v oblasti sociálnej a školstva

• prijíma stanoviská k návrhom všeobecne záväzných nariadení mestskej časti

Sekcia: