Komisia športu a voľnočasových aktivít

Predseda:

Róbert Vajda

 

Členovia komisie

Martina Reháková

Ľubica Mešková

Jana Besedová

Martin Meško

Norbert Hudcovský

Adam Graňák

Miroslav Darnadi

Marian Zeman

David Jakubáč

 

Náplň komisie:

• plánovanie a tvorba formátov športových podujatí;

• tvorba koncepcie zefektívnenia, revitalizácie a možností využívania územia mestskej časti na účel športovísk, detských ihrísk, senior parkov a pod.;

• stanoviská k žiadostiam o dotácie z obsahového hľadiska

• iniciuje riešenie aktuálnych problémov mestskej časti v oblasti športu a berie na vedomie správy z podujatí, ktoré sa v priebehu roka konajú na území mestskej časti

• prispieva k formovaniu politiky mestskej časti v oblasti športu, k tvorbe prioritných cieľov mestskej časti v tejto oblasti a zaujíma stanoviská k materiálom, ktoré sa 6 pripravujú na zasadnutie miestneho zastupiteľstva v uvedenej oblasti (najmä k návrhu rozpočtu mestskej časti, či návrhom všeobecne záväzných nariadení.)

• v rámci svojej pôsobnosti aktívne spolupracuje s ostatnými komisiami MZ a zložkami organizovanými v obci,

• predkladá MZ návrh prerozdelenia dotácií pre miestne organizácie v oblasti športu

Sekcia: