„Odporúčania: Ochrana lesov pred požiarmi - spaľovanie a vypaľovanie“

10 apríl 2019

Obdobie dlhotrvajúceho sucha a teplého počasia je z hľadiska ochrany pred požiarmi kritické a je považované za čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov. V mikroklimatických podmienkach na území hl. mesta SR Bratislavy možno za toto obdobie považovať mesiace marec až august. Podľa dlhodobého sledovania požiarovosti, práve v týchto mesiacoch vzniká na území hl. mesta SR Bratislavy veľké množstvo požiarov v prírodnom prostredí, ktoré sa neraz rozšíria aj na lesný porast.

Preto je potrebné aj v roku 2019 realizovať opatrenia vyplývajúce z predpisov na ochranu lesov pred požiarmi.

Hasičský a záchranný útvar hl. mesta SR Bratislavy zaslal mestskej časti  „Odporúčania: Ochrana lesov pred požiarmi - spaľovanie a vypaľovanie“, pre oboznámenie občanov.