PRIJATÉ OPATRENIA MČ Vajnory: COVID-19 (platné od 9. marca 2020)

30 marec 2020

Prehľad série preventívnych opatrení v mestskej časti Bratislava - Vajnory v súvislosti s COVID – 19 (informácie sú vždy priebežne aktualizované).

Prijaté opatrenia sa týkajú zariadení, ktoré sú v kompetencii mestskej časti Bratislava – Vajnory:

  • Materská škola, Koniarkova 9 a Elokované pracovisko materskej školy, Osloboditeľská 1
  • Základná škola Kataríny Brúderovej, Osloboditeľská č. 1
  • Miestny úrad BA – Vajnory a kontakt s verejnosťou

INFORMUJTE SA!

Pre občanov Vajnor k otázkam súvisiacim s nariadením prijatých opatrení je zriadená:

ŠKOLY / MATERSKÉ ŠKOLY

  • V spolupráci s riaditeľmi materských a základných škôl, starosta Vajnor nariadil z dôvodu preventívnych opatrení, všetkým školským zariadeniam v pôsobnosti MČ Bratislava – Vajnory vyučovanie od UTORKA 10. marca 2020 PRERUŠIŤ
  • KNIŽNICA MČ Vajnory je rovnako pre verejnosť ZATVORENÁ do odvolania

 

KULTÚRNE ZARIADENIA / VEREJNÉ PODUJATIA

V rámci preventívnych opatrení sú všetky kultúrne a verejné podujatia v MČ zrušené až do odvolania.

Postup pri vybavovaní  PN-ky, alebo OČR-ky pre koronavírus
https://www.vajnory.sk/sites/default/files/postup_pri_vybavovani_pn-ky_alebo_ocr-ky_pre_koronavirus.pdf

 

MÚ Bratislava – Vajnory / KONTAKT S VEREJNOSŤOU

  • Stránkové dni sú až do odvolania zrušené (vrátane matriky, stavebného úradu a ohlasovne trvalých pobytov)
  • Úrad si aj naďalej plní svoje zákonné povinnosti, je však obmedzený priamy kontakt s občanmi
  • Všetky ostatné náležitosti zamestnanci úradu vybavujú pre občanov elektronicky, cez e-mail a cez telefón.

Podateľňa je otvorená, avšak len v obmedzenom čase:

PONDELOK: 9:00 – 12:00 hod.

STREDA: 9:00 – 12:00 hod.

 

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!
Počas návštevy podateľne je ZAKÁZANÉ, aby sa v uvedenom priestore zoskupoval väčší počet ľudí. Do podateľne je dovolené vchádzať iba po jednom. Toto opatrenie rovnako vyplýva z preventívnych opatrení aj pre ochranu zdravia zamestnancov úradu. Ďakujeme, že ho budete rešpektovať.

 

STAVEBNÝ ÚRAD

Postup pri zabezpečovaní preneseného výkonu štátnej správy:

(týka sa napríklad stavebného úradu, špeciálneho stavebného úradu, orgánu ochrany prírody a krajiny, cestného správneho orgánu).

Vzhľadom na zrušenie stránkových dní súvisiace so snahou obmedziť šírenie vírusu SARS-CoV-2 na území SR predlžujeme možnosť podávať námietky a vyjadrenia k prebiehajúcim konaniam o počet dní, kedy v rámci miestneho úradu budú platiť tieto obmedzenia.

Účastníci správnych konaní, ktorí prevzali oznámenie o začatí konania na stavebnom úrade s možnosťou uplatniť námietky v lehote napríklad 7 pracovných dní odo dňa doručenia  oznámenia, budú mať možnosť nahliadnuť do dokumentácie na stavebnom úrade až po ukončení mimoriadnych opatrení, po znovuotvorení Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Vajnory, čiže lehota na podanie námietok sa úmerne predlžuje.

Zároveň oznamujeme, že sa týmto rušia všetky nariadené ústne pojednávania a miestne obhliadky až do odvolania mimoriadnej situácie (napríklad ústne pojednávania pri kolaudáciách alebo výrubových povoleniach a pod). S úradom je možné komunikovať telefonicky alebo elektronicky.

 

HĽADÁME DOBROVOĽNÍKOV

VAJNORY SI POMÁHAJÚ

Vajnory si pomáhajú

ZOSTAŇTE DOMA

Seniori, buďte opatrní (pre viac info kliknite sem)