Pripomíname si 28 rokov od návštevy Jana Pavla II. Vyhlasenie verejnej zbierky.

22 január 2018

Uplynulo už 28 rokov od historicky prvej návštevy sv. otca Jána Pavla II. Slovenska. Stalo sa a tak stalo 22. apríla 1990 ešte v spoločnom Československu. Pápež pri tejto príležitosti odslúžil omšu na letisku vo Vajnoroch. Na počesť jeho prvého kontaktu zo slovenskou zemou bude na tom mieste odhalná pamätná tabuľa. Na jej realizáciu je vyhlásená dobrovoľná verejná zbierka.

Vyhlasovateľ: Mestská časť Bratislava-Vajnory, Roľnícka 109, Bratislava, IČO:00304565

Účel dobrovoľnej zbierky: Získanie finančných prostriedkov na zriadenie pamätnej tabule a vybudovanie kaplnky v priestore, kde sa nachádza miesto pobozkania slovenskej zeme a obetného stola prvej pontifikálnej sv. omše pápežom sv. Jánom Pavlom II.

  Miesto konania verejnenj zbierky: Mestská časť Bratislava-Vajnory

Čas konania dobrovoľnej zbierky: od 1. januára 2018 do 31. decembra 2019 Spôsoby vykonávania dobrovoľnej zbierky:

 1. Zasielaním príspevkov na osobitný transparentný účet dobrovoľnej zbierky  č.účtu IBAN: SK18 0900 0000 0051 3939 2486 

  vedený v Slovenskej sporiteľni a.s., s možnosťou uvedenia mena a priezviska, obchodného mena prispievateľa v správe. ( https://www.transparentneucty.sk/#/ucet/SK1809000000005139392486)

 2. Vložením hotovosti do prenosných pokladničiek označených „Dobrovoľná zbierka vyhlásená mestskou častou Bratislava-Vajnory“ prostredníctvom poverených fyzických osôb vyhlasovateľom a to na kultúrnych, športových a iných spoločenských podujatiach organizovaných na území mestskej časti.

 3. Vklad hotovosti Dobrovoľnej zbierky bude možné uskutočniť aj do pokladní mestskej časti Bratislava-Vajnory umiestnených na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Vajnory v úradných hodinách.

Vyúčtovanie verejnej zbierky a jej kontrola: 

 1. Príspevky budú vedené na transparentnom účte, na ktorom budú údaje z neho bezplatne, diaľkovo a nepretržite prístupné tretím osobám a bude sa zobrazovať prehľad platobných transakcií.
 2. O priebehu a výsledku dobrovoľnej zbierky bude vyhotovená správa, ktorá bude predložená miestnemu zastupiteľstvu.  
 3. Výnosy z dobrovoľných zbierok sú v zmysle § 5 ods. 1 písm. e) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov príjmom rozpočtu mestskej časti.
 4. Finančné prostriedky získané dobrovoľnou zbierkou budú použité na účel, na ktorý bola dobrovoľná zbierka vyhlásená.
 5. Kontrolu použitia finančných prostriedkov z dobrovoľnej zbierky vykoná miestny kontrolór.
 6. Správa o výsledku a použití finančných prostriedkov získaných dobrovoľnou zbierkou bude zverejnená na webovom sídle po jej prerokovaní v miestnom zastupiteľstve.
 7. Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky bolo schválené uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory č. .../2017 dňa 3.12.2017. Návrh na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky v zmysle §9 ods. 2 zákona SNR č.369/1990

 Vyhlásenie zbierky - dokument