Zber veľkoobjemového odpadu nie je zber stavebného odpadu

8 október 2018

Zber a likvidácia je večným problémom. Niektorí obyvatelia nerozoznávajú druhy odpadov a ich postoj k triedeniu je potom ľahostajný. Mestská časť Bratislava-Vajnory dostala od spoločnosti OLO a.s. oznámenie o neoprávnene umiestnenom zmiešanom odpade zo stavieb a demolácií vo veľkokapacitnom kontajnery na objemový odpad, ktorý bol pristavený v rámci jesenného harmonogramu na Vajnorských jazerách.

Vzhľadom k tomu, že niektorí občania nerešpektujú, to že sa jedná o zber veľkoobjemového komunálneho odpadu a zámerne do kontajnera dávajú aj iný odpad, prosíme o nahlásenie týchto osôb alebo vozidiel, ktorým bol odpad dovezený  na MsP č. 159, alebo na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Vajnory, takýto zmiešaný znehodnotený odpad, musí spol. OLO a.s. umiestniť na skládku stavebného odpadu, čím vznikli vyššie náklady pre mestskú časť, následkom čoho môžu občania našej mestskej časti zaplatiť za triedenie viac.

Na základe uvedeného upozorňujeme fyzické osoby a podnikateľov, že zmiešaný odpad pochádzajúci zo stavieb je potrebné odovzdať oprávnenej osobe na vykonávanie zberu, prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania tohto druhu odpadu alebo odovzdať na príslušnej skládke stavebného odpadu. Stavebný odpad ako: betón, tehly, škridly, obkladový materiál a iné uvedené pod kódom 17 vyhlášky č. 365/2015 z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov je možné odovzdať na skládky odpadov v rámci Bratislavy, ktoré sú zverejnené  na internetových stránkach.

Ing. Michaela Hrčková

Oddelenie stavebné, ÚP, ŽP a dopravy