Dodatočné povolenie stavby na zmenu dokončenej stavby

Dátum vydania: 
utorok, 24. január 2023

Rozhodnutie

Vec:                     Dodatočné povolenie stavby na zmenu dokončenej stavby

Názov stavby:    „Zmena dokončenej stavby Rodinného domu“

Stavebníci:          Jana Daňková a Ing. Libor Daňek, obaja bytom Uhliská 15, 831 07 Bratislava

Miesto stavby:  pozemok registra „C“ katastra nehnuteľností vedený v katastrálnom území Vajnory, parc. č. 1654/1 zapísanom na liste vlastníctva č. 1166.

PrílohaVeľkosť
PDF icon rozhodnutie.pdf511.67 KB