Informácia verejnosti

Dátum vydania: 
štvrtok, 13. jún 2019

Mestská časť Bratislava – Vajnory podľa § 6 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie  a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „zákon o posudzovaní“/  informuje verejnosť, že adresa , na ktorú možno predkladať stanoviská verejnosti k strategickému dokumentu „Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy rok 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov – Zmeny a doplnky 06“   je:

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie,
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia,
Tomášikova 46, 83205, Bratislava.

Zároveň oznamujeme verejnosti, že Oznámenie o strategickom dokumente: „Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy rok 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov – Zmeny a doplnky 06“  -  je zverejnené na  webovom sídle www.enviroportal.sk.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanoviská do 15. dní odo dňa , keď bolo oznámenie zverejnené dotknutou obcou podľa § 6 ods. 5 zákona o posudzovaní.

PrílohaVeľkosť
PDF icon upnba_06_sea.pdf134.05 KB