Návrh VZN o dodržiavaní čistoty a poriadku na území Mestskej časti Bratislava- Vajnory

Dátum vydania: 
utorok, 3. september 2019