Oznámenie Slovenského vodohospodárskeho podniku o výrube a orezávaní krovitého a náletového porastu na vodných tokoch v k.ú. Rača a v k.ú. Vajnory

Dátum vydania: 
piatok, 15. október 2021

Oznámenie Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. Bratislava o výrube a orezávaní krovitého a náletového porastu na vodných tokoch v k.ú. Rača a v k.ú. Vajnory v období od 25.10.2021 do 31.03.2022.