Správu o hodnotení navrhovanej činnosti "Diaľnica D4 Bratislava, Rača - Záhorská Bystrica"

Dátum vydania: 
štvrtok, 30. január 2020

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“) oznamuje verejnosti, že navrhovateľ Národná diaľničná spoločnosť, a. s.,  Dúbravská cesta 14, 841 04  Bratislava doručil dňa 20. 12. 2019 podľa § 31 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom  do 31. 12. 2016 (ďalej len „zákon“) správu o hodnotení navrhovanej činnosti „Diaľnica D4 Bratislava, Rača – Záhorská Bystrica“.

Správa o hodnotení činnosti bola rozoslaná na zaujatie stanoviska rezortnému orgánu, povoľujúcemu orgánu, dotknutým orgánom a dotknutým obciam.

Dotknutá obec do troch pracovných dní od doručenia správy o hodnotení činnosti podľa § 33 ods. 1 zákona alebo všeobecne zrozumiteľného záverečného zhrnutia podľa § 33 ods. 2 tohto zákona informuje o doručení správy o hodnotení činnosti verejnosť a zároveň zverejní všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie počas 30 dní na úradnej tabuli a na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a oznámi, kde a kedy možno do správy o hodnotení činnosti nahliadnuť, robiť z nej výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady vyhotoviť kópie; zároveň uvedie, v akej lehote môže verejnosť podávať pripomienky a označí miesto, kde sa môžu podávať.

Dotknutá obec podľa § 34 ods. 2 zákona má zabezpečiť do uplynutia doby vystavenia všeobecne zrozumiteľného záverečného zhrnutia po dohode a v spolupráci s navrhovateľom verejné prerokovanie navrhovanej činnosti.

Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko k správe o hodnotení činnosti najneskôr do 30 dní odo dňa zverejnenia záverečného zhrnutia podľa § 34 ods. 1 zákona na adresu:

Ministerstvo životného prostredia SR

Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie

Námestie Ľ. Štúra 1

812 35 Bratislava

Spoločné verejné prerokovanie pre dotknuté obce Hl. mesto SR Bratislava a mesto Svätý Jur v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave, Primaciálne nám. 1. 05.02.2020 o 16:30

Dotknutou obcou je mesto Bratislava.

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/dialnica-d4-bratislava-raca-zahorska-bystrica-​