Upovedomenie o začatí konania vo veci predĺženia platnosti rozhodnutia č. OS-ŽP/8834/915/2019/HRC

Dátum vydania: 
pondelok, 27. september 2021