Upovedomenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 1 ks stromov pod č. OS-ŽP/925/2019/HRC, žiadateľ: fyzická osoba