Upovedomenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 1 ks stromu pod č. OS-ŽP/896/2019/HRC, žiadateľ: Rímskokatolícka cirkev Bratislava-Vajnory