Upovedomenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 2 ks stromov pod č. OS-ŽP/1066/2019/HRC, žiadateľ: fyzická osoba