Upovedomenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 3 ks stromov pod č. OS-ŽP/942/2020/HRC, žiadateľ: fyzické osoby

Dátum vydania: 
streda, 18. november 2020