Upovedomenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 4 ks stromov pod č. OS-ŽP/915/2019/HRC, žiadateľ: fyzická osoba