„Upozornenie na výskyt invázneho druhu dreviny na pozemku parc. č. 557/72 registra “C“, k.ú. Vajnory“

Dátum vydania: 
streda, 19. jún 2019