Upozornenie a výzva na odstránenie vozidla zn. MERCEDES, červenej farby odstaveného na prístupnom mieste, vedľa budovy, lokalita ul. Na Pántoch, pozemku parc. č. 2757 registra “C“KN, k.ú. Vajnory

Dátum vydania: 
piatok, 20. november 2020