Zverejnenie zámeru prenajať časť pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Martina Oheru - NFB