Zverejnenie zámeru prenajať časť pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Prešík s.r.o.