Zverejnenie zámeru prenajať časť pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - umiestnenie "balíkomatu" pri predajni Terno

Dátum vydania: 
pondelok, 31. august 2020

 Zverejnenie zámeru prenajať časť pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok registra „C“ parc. č. 609/3 v nájme spoločnosti TERNO real estate s.r.o. pre potreby umiestnenia "balíkomatu".