Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z dôvodu hodného osobitného zreteľa na záhradkárske účely pre p. Vladimíra Voštinára