Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre p. Karola Muchu