Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z dôvodu hodného osobitného zreteľa v lokalite Vajnorské jazerá na záhradkárske účely pre p. Alexeja Orviského