Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z dôvodu hodného osobitného zreteľa za účelom výkonu práva rybárstva pre Slovenský rybársky zväz