Zverejnenie zámeru prenajať pozemok a časť pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre občianske združenie PROSENIOR