Na zimnú údržbu sa pripravujeme po novom ako nám dovolia súčasné finančne možnosti a technické vybavenie

28 november 2018

Podľa novely zákona   č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách prešla povinnosť  zabezpečovania zjazdnosti a schodnosti miestnych komunikácií ako aj chodníkov na správcov miestnych komunikácií. Vo Vajnoroch sme prijali operačný program v ktorom sú zadefinované všetky dôležité fakty a povinnosti. Časť ulíc vo Vajnoroch má v správe magistrát a preto je aj jeho povinnosťou v zime vykonávať ich údržbu. Rozdelenie ulíc a chodníkov ktoré ma udržiavať mesto a ktoré mestská časť je súčasťou tohto dokumentu. Operačný program aj s mapou príslušných ulíc je prístupný v prílohe.

Dovoľujeme si vás požiadať, aby ste neparkovali svoje osobné motorové vozidlá na chodníkoch v čase nepriaznivých poveternostných podmienok (sneženie alebo mráz) z dôvodu zabezpečovania zákonnej povinnosti zimnej údržby chodníkov. Mestská časť bude vykonávať čistenie chodníkov prostredníctvom svojich mechanizmova parkujúce vozidlá budú tvoriť prekážku pre prejazd tejto techniky.

Zároveň vás žiadame o strpenie  pri zabezpečovaní zimnej údržby, nakoľko nemôžeme naraz vyčistiť celú mestskú časť. Mestská časť bude vykonávať údržbu postupne podľa dostupnosti mechanizmov a pracovných síl. V prípade nepriaznivého počasia vždy začneme s údržbou najfrekventovanejších úsekov, ktoré má mestská časť vo svojej správe.