Vajnorský participatívny rozpočet 2024

Vajnorský participatívny rozpočet 2024

Participatívny rozpočet tento rok prebieha podľa nových transparentnejších pravidiel, ktoré minulý rok schválilo miestne zastupiteľstvo vo všeobecne záväznom nariadení. Jeho suma vyplýva zo schváleného rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vajnory a na tento kalendárny rok je to 4 tisíc eur.

Participatívny rozpočet je jedným z nástrojov mimovolebnej účasti obyvateľov na správe vecí verejných. Prostredníctvom tohto nástroja môžu obyvatelia obce rozhodnúť o využití určenej časti verejných finančných prostriedkov.

Najdôležitejšími cieľmi participatívneho rozpočtu pre Mestskú časť Bratislava-Vajnory sú:

  • umožnenie čo najširšej participácie čo najväčšiemu počtu obyvateľov Vajnor
  • modernizácia a zefektívnenie samosprávy tak, aby mohla čo najflexibilnejšie reagovať na potreby a požiadavky obyvateľov obce a zároveň spolu s nimi realizovala verejné projekty,
  • transparentnosť samosprávnych orgánov, zrozumiteľnosť a sprístupnenie procesov v obci každému, kto o jej fungovanie prejaví záujem
  • realizácia projektov a zadaní, ktoré zlepšujú životné prostredie a život obyvateľov a návštevníkov

Občania mohli prostredníctvom formulára zverejneného na webe a Vajnorských novinkách a vlastných priložených prezentácií prihlasovať projekty do 15. feburára 2024. Prihlásené boli štyri projekt, ktoré spĺňali náležitosti podľa všeobecne záväzného nariadenia. 

Hlasovanie sa uskutoční od 1. marca do 31. marca 2024 do 24:00. Hlasovať možno elektronicky alebo v podateľni prostredníctvom hlasovacieho lístka.

 

Elektronické hlasovanie: Hlasovanie bude prebiehať na web stránke mestskej časti. Každý občan môže dať, v jednom hlasovacom cykle, svoj hlas 1 projektu. Z jednej IP adresy sa dá hlasovať iba raz. Zmena už odoslaného a potvrdeného hlasovania nie je možná.

Fyzické hlasovanie: Na miestnom úrade (podateľňa) bude umiestnená hlasovacia urna, do ktorej môžu občania osobne vkladať svoje hlasy jednotlivým projektom na pripravenom hlasovacom lístku, ktorý je uverejnený vo Vajnorských novinkách, alebo bude k dispozícii na podateľni. Každý občan môže hlasovať iba raz a na hlasovacom lístku musí uviesť svoju adresu. Po vhodení hlasovacieho lístka do urny, nie je zmena hlasovania možná.

Úspešnosť projektov sa bude hodnotiť podľa dosiahnutého počtu platných hlasov v hlasovaní. Vybraté budú tri projekty s najvyšším počtom hlasov, pokiaľ nebudú prevyšovať celkovú sumu určenú miestnym zastupiteľstvom na participatívny rozpočet.

Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční začiatkom apríla a výsledky budú zverejnené na web stránke www.vajnory.sk, sociálnych sieťach a aj v najbližšom vydaní Vajnorských noviniek.

 

Popisy k jednotlivým projektom nájdete v dokumentoch nižšie. 

Vyhodnotenie participatívneho rozpočtu na rok 2024 nájdete TU.

zdieľať